19. oppitunti: Jumalan neljäs, viides ja kuudes käsky

241. Mikä on Jumalan neljäs käsky?

Jumalan neljäs käsky on: Kunnioita isääsi ja äitiäsi.

 • tämä käsky koskee lapsia suhteessa vanhempiin, mutta myös vanhempia suhteessa lapsiin
 • esivallan kaikki todellinen auktoriteetti tulee Jumalalta. Alamaisten on sen vuoksi toteltava laillista esivaltaa ja näiden antamia oikeudenmukaisia käskyjä. Esivallan puolestaan on harjoitettava valtaansa luonnon ja Jumalan lain mukaisesti.

242. Mitä neljäs käsky käskee?

Neljännellä käskyllä meitä käsketään kunnioittamaan ja rakastamaan vanhempiamme, tottelemaan heitä kaikessa, mikä ei ole synnillistä ja auttamaan heitä, kun he tarvitsevat apua.

 • lapset kunnioittavat vanhempiaan, kun he osoittavat näille arvostusta, puhuvat ja käyttäytyvät heitä kohtaan kunnioittavasti, ottavat vastaan heidän ojennuksensa nöyrästi, kääntyvät vanhempiensa puoleen tärkeissä päätöksissä ja kärsivällisesti kestävät näiden puutteita.
 • lapset rakastavat vanhempiaan kun he toivovat näille hyvää, osoittavat heille kiitollisuuttaan, koettavat auttaa heitä ja olla heille mieliksi ja rukoilvat heidän puolestaan.
 • lasten tulee totella vanhempiaan niin kauan kuin he elävät vanhempiensa auktoriteetin alaisina. Vanhempien ei tule käskeä lapsiaan tekemään syntiä. Lasten on toteltava ennemmin Jumalan lakia kuin ihmisten – jopa oltava seuraamatta vanhempiensa käskyä, jos sellainen olisi vastoin Jumalan lakia.
 • lasten on autettava vanhempiaan, jos nämä tarvitsevat apua ja lapset voivat auttaa; myös hengellisissä tarpeissa.

243. Velvoittaako neljäs käsky meitä kunnioittamaan ja tottelemaan muitakin kuin vanhempiamme? *

Vanhempiemme lisäksi neljäs käsky velvoittaa meitä kunnioittamaan ja tottelemaan kaikkia laillisia esimiehiämme eli laillista esivaltaa.

 • kaikkia koskee velvollisuus kunnioittaa ja totella niin laillista maallista kuin laillista kirkollistakin esivaltaa, kun nämä toteuttavat tehtävänsä vaatimia laillisia velvollisuuksia
 • lasten on toteltava opettajiaan ja muita, joiden vastuulle vanhemmat ovat heidät uskoneet

244. Mikä velvollisuus vanhemmilla on lapsiaan kohtaan ja esimiehillä heille uskottuja alaisia kohtaan?

Vanhempien täytyy huolehtia lastensa hengellisestä ja ruumillisesta hyvinvoinnista. Esimiesten tulee vastuunsa vaihtelevan määrän mukaisesti pitää huolta heille uskotuista.

 • vanhempien on osoitettava rakkautta lapsiaan kohtaan järkevällä tavalla. Heidän ei tule pilata lapsiaan suostumalla näiden järjenvastaisiin pyyntöihin, eikä heidän tule laiminlyödä velvollisuuttaan korjata näiden vikoja.
 • vanhempien on huolehdittava lasten hengellisestä hyvinvoinnista kastamalla nämä mahdollisimman pian, pitämällä huolta, että lapset oppivat uskontotuudet hyvin, opettamalla heitä elämään kristillisten hyveiden mukaisesti sekä sanoin että omalla esimerkillä, neuvomalla heitä hyvän seuran valinnassa, pitämällä silmällä heidän vapaa-aikaansa ja ohjaamalla heitä toteuttamaan velvollisuutensa ripittäytyä ja osallistua velvoittavina päivinä messuun*.

245. Mitä velvollisuuksia kansalaisella on maatansa kohtaan?

Kansalaisen tulee rakastaa maataan, olla vilpittömästi kiinnostunut sen hyvinvoinnista sekä arvostaa ja totella sen laillista esivaltaa.

 • juonittelu omaa maata tai kapinoida laillista esivaltaa vastaan on vakava synti. Kansalaisilla on kuitenkin oikeus puolustautua tyranniaa vastaan, kun ei ole muita keinoja turvata perusihmiskoikeuksien harjoittaminen.

246. Miten kansalainen osoittaa vilpitöntä kiinnostusta maansa hyvinvointia kohtaan?

Kansalainen osoittaa vilpitöntä kiinnostusta maansa hyvinvointia kohtaan äänestämällä vilpittömästi ilman itsekkäitä motiiveja, maksamalla oikeudenmukaiset verot sekä puolustamalla maansa oikeuksia, kun se on tarpeellista.

247. Minkä vuoksi meidän tulee kunnioittaa ja totella maan laillista esivaltaa?

Meidän täytyy kunnioittaa ja totella maamme laillisia esivaltaa, koska sen valta tulee Jumalalta, kaiken vallan lähteeltä.

248. Miksi meillä on velvollisuus ottaa aktiivisesti osaa hyviin kansallisiin pyrkimyksiin? *

Meillä on velvollisuus ottaa aktiivisesti osaa hyviin kansallisiin pyrkimyksiin, koska oikea järki vaatii kansalaisia työskentelemään yhdessä maan yleisen hyvinvoinnin eteen.

 • kansalaiset voivat hyväksyä minkä tahansa hallituksen, joka ei vaadi itselleen sellaisia oikeuksia, jotka kuuluvat vain Jumalalle, tai sellaisia, jotka kuuluvat yksilöille, perheille tai kirkolle. Valtio on olemassa ihmisten hyvää varten, eivät ihmiset valtiota varten.
 • valtio ei voi loukata yksilön tai perheen oikeutta palvoa Jumalaa ja elää Jumalan lain mukaan; ei myöskään kieltää vanhempia opettamasta lapsille totuuksia Jumalasta ja harjoittamasta näitä hyveelliseen elämään.
 • valtio ei voi kieltää kirkkoa julistamasta evankeliumia, toimittamasta sakramentteja tai säätämästä lakeja kaiken sen suhteen, mikä koskee jumalanpalvelusta ja sielujen pelastumista.

249. Mitä ovat julkisessa virassa olevien päätehtävät?

Julkisessa virassa olevien päätehtävät ovat: Olla oikeudenmukaisia kaikille käyttäessään valtaansa sekä edistää yleistä hyvää.

250. Mitä neljäs käsky kieltää?

Neljäs käsky kieltää epäkunnioittavan ja epäystävällisen käytöksen sekä tottelemattomuuden vanhempiamme ja laillista esivaltaa kohtaan.

 • lapset tekevät vakavan synnin jos he: eivät osoita vanhempiaan kohtaan kunnioitusta ja rakkautta ja vihaavat heitä, kohtelevat heitä epäoikeudenmukaisesti tai lyövät heitä, tekevät heistä raskaasti pilaa tai loukkaavat heitä vakavasti, tahtovat heille pahaa, kohtelevat heitä sydämettömästi, laiminlyövät heitä jos he ovat puutteenalaisia tai kiroavat heitä, aiheuttavat heille suurta surua tai yllyttävät heitä vakavaan vihaan.
 • lapset, jotka ovat edelleen vanhempien auktoriteetin alla, tekevät vakavan synnin jos he eivät tottele vanhemman oikeudenmukaista käskyä vakavassa asiassa. Sellaisia vanhempien käskyjä kuin: välttää huonoa seuraa, välttää synnillistä ajanvietettä, ottaa vastaan sakramentteja ja pitää huolta ripittäytymisestä ja messuun osallistumisesta sunnuntaisin ja velvoittavina juhlapyhinä tai pitää kotona yllä välttämätöntä järjestystä ja rauhaa, voidaan pitää normaaliolosuhteissa vakavina velvollisuuksina.
 • pienten lasten tottelemattomuus ei useinkaan ole synnillistä – esimerkiksi tahattomuuden vuoksi tai sen, vuoksi että vanhempien käskystä puuttuu sellainen vakavuus, että he tarkoittaisivat käskeä lasta tottelemaan synnin uhalla.

251. Mikä on Jumalan viides käsky?

Jumalan viides käsky on: Älä tapa.

 • tappaminen tässä käskyssä viittaa ihmisen elämän riistämistä epäoikeudenmukaisesti. Eläimiä voi tappaa järkevään tarpeeseen tai sopivaisuuden rajoissa: metsästys, kalastus ja eläinten käyttäminen tieteellisiin tarkoituksiin on sallittua. Eläinten tappaminen tai vahingoittaminen ilman hyvää syytä on synnillistä, mutta ei tämän käskyn rikkomista. *

252. Mitä viides käsky käskee?

Viides käsky käskee pitämään asianmukaista huolta omasta sekä lähimmäisemme hengellisestä ja ruumiillisesta hyvinvoinnista.

 • ihmisellä ei ole ehdotonta valtaa oman elämänsä yli: ihminen ei ole oman elämänsä alku eikä hänellä ole oikeutta omaehtoisesti päättää sitä.*
 • ihmisen on käytettävä järkeviä keinoja säilyttääkseen oman terveytensä sekä niiden terveyden, joista hän huolehtii*

253. Mitä viides käsky kieltää?

Viides käsky kieltää murhaamisen ja itsemurhan sekä tappelun, suuttumuksen, vihaamisen, koston, humaltuneisuuden, huonon esimerkin ja pahennuksen*.

 • murha tarkoittaa toisen ihmisen elämän ottamista vapaaehtoisesti ja ilman oikeutta. Toisen elämän ottaminen voi olla oikeutettua esimerkiksi tilanteessa, jossa joutuu puolustamaan omaa tai muiden henkeä eivätkä muut keinot ole mahdollisia*
 • abortti tarkoittaa kohdussa olevan lapsen tappamista. Se on vakavasti väärin, koska jokaisella on oikeus elää. Abortista seuraa rangaistuksena ekskommunikaatio eli yhteydestä erottaminen. Syntymättömällä lapsella on sama oikeus elämään kuin muillakin, eikä häntä saa koskaan suoraan tarkoituksellisesti tappaa, edes äidin hengen pelastamiseksi.
 • välitön eutanasia tarkoittaa, että jollain toimenpiteellä aiheutetaan vammaisen, sairaan tai kuolevan ihmisen elämän päättyminen. Se on vastoin tätä käskyä.
 • joskus on oikeutettua tehdä aseellista vastarintaa valtiovallan harjoittamaa sortoa vastaan. Mutta vain kun seuraavat ehdot täyttyvät samanaikaisesti: ”(1) perusoikeuksia todella loukataan raskaasti ja jatkuvasti; (2) kaikki muut keinot on käytetty loppuun; (3) aseiden käytöstä ei seuraa vielä pahempi epäjärjestys; (4) onnistuminen on perustellusti mahdollista; (5) järkevästi ajatellen mitään muita ratkaisuja ei ole nähtävissä” (Katekismus, 2243)
 • ihmisen ruumista ei saa runnella tai leikellä, ellei se ole välttämätöntä hänen terveytensä vuoksi tai hänen elämänsä pelastamiseksi*
 • on syntiä saattaa oma elämänsä vaaraan ilman riittävän hyvää syytä. Saattaa oma elämänsä vaaraan pelastaakseen jonkun toisen hengen on sallittua ja joissain tilanteissa myös velvollisuus.
 • epäoikeudenmukainen kiukku johtaa vihaan, kostamiseen, tappeluun ja muihin vakaviin synteihin
 • liiallinen syöminen ja juominen ovat synnillisiä koska ne vahingoittavat ihmisen terveyttä ja johtavat usein muihin synteihin. Ihminen tekee vakavan synnin liiallisella alkoholinkäytöllä:
  • riistäessään ilman oikeudenmukaista syytä vapaaehtoisesti itseltään järjen käytön
  • tai kun hän säännöllisellä juomisellaan vahingoittaa terveyttään, laiminlyö perheensä tarpeita tai aiheuttaa pahennusta
  • tai loukkaa Jumalan, kirkon tai valtion vakavaa lakia juomisensa vuoksi
 • pahennus tarkoittaa asennetta tai tekoa, joka johtaa toisen tekemään pahaa. Pahennuksen aiheuttaja tekee itsestään lähimmäiselleen kiusaajan. Joka johdattaa toiseen harkitusti vakavaan syntiin, tekee vakavan synnin* (vrt. Kompendium).

254. Mikä on Jumalan kuudes käsky?

Jumalan kuudes käsky on: Älä tee aviorikosta.

255. Mitä kuudes käsky käskee?

Kuudes käsky käskee meitä olemaan käytöksessämme puhtaita ja siveitä.

 • puhtaus on hyve, joka sääntelee kaikkea vapaaehtoista seksuaalisuuden nautinnon toteuttamista avioliitossa ja sulkee sen kokonaan pois avioliiton ulkopuolella*. Puhtaus on tarpeellinen myös muiden hyveiden kannalta.
 • siveys ohjaa ihmisen välttämään kaikkia sellaisia sanoja tai tekoja, jotka voivat johtaa itsen tai toisen seksuaalisen halun sopimattomaan kiihottamiseen.

256. Mitä kuudes käsky kieltää? *

Kuudes käsky kieltää kaikenlaisen epäpuhtauden ja häpeämättömyyden sanoissa, katseissa ja teoissa, niin yksin kuin muidenkin kanssa.

 • epäpuhtautta ovat kaikki vapaaehtoiset ajatukset, sanat, katseet tai teot, yksin tai toisen kanssa, joilla seksuaalinen halu herätetään avioliiton ulkopuolella
  • sekä avioliitossakin silloin, kun ne ovat vastoin sitä tarkoitusta, jota varten Jumala avioliiton asetti
 • joitain syntejä puhtautta vastaan ovat:
  • aviorikos; sillä loukataan aviollisia oikeuksia. Tämä on myös niiden tila, jotka asuvat yhdessä toisen tai molempien puolisoiden hankittua siviiliavioeron
  • haureus = naimaton ihminen harjoittaa avioliittoon kuuluvia oikeuksia seksuaalisella kanssakäymisellä toisen naimattoman henkilön kanssa
  • masturbaatio, pornografia, prostituutio, raiskaus ja homoseksuaaliset teot
  • vapaaehtoiset teot yksin tai toisen kanssa, jotka tehdään herättämään seksuaalista halua
 • häpeämättömyyttä ovat kaikki vapaaehtoiset ajatukset, sanat tai teot, jotka johtavat kohti epäpuhtautta
 • epäpuhtaus on vakava synti aina, kun siihen liittyy täysi harkinta.
 • häpeämättömyys voi olla vakava tai lievä synti riippuen siitä, kuinka suuren epäpuhtauden vaara siihen sisältyy, pahennuksen tasosta ja synnintekijän aikomuksesta.

257. Mitkä ovat suurimmat vaarat siveyden hyvettä vastaan?

Suurimmat vaarat siveyden hyvettä vastaan ovat: Toimettomuus, synnillinen uteliaisuus, huono seura, juopottelu, julkea pukeutuminen sekä säädyttömät kirjat, näytelmät ja videot.

 • on vältettävä siinä määrin kuin vain mahdollista sellaisia ihmsiä, paikkoja tai asioita jotka todennäköisesti johtavat häpeämättömyyteen tai epäpuhtauteen.

258. Mitkä ovat merkittävimmät keinot siveyden hyveen säilyttämiseksi? *

Merkittävimmät keinot siveyden hyveen säilyttämiseksi ovat: välttää huolella kaikkia tarpeettomia vaaroja, etsiä Jumalan apua rukoilemalla, säännöllinen rippi, pyhä eukaristia sekä pyhässä messussa avustaminen sekä erityinen hartaus Neitsyt Marialle.


KYSYMYKSIÄ:

 1. Silvanus, taitava taskuvaras, opettaa poikaansa Arturon seuraamaan itseään kierossa elämäntavassaan. Hän lähettää poikansa kirkon joulumyyjäisiin testaamaan taitojaan ensimmäisen kerran. Tuleeko Arturon tässä tapauksessa totella isäänsä?
 2. Ella ja Jesse ovat teini-ikäsiä, jotka asuvat kotonaan. Heidän vanhempansa käskevät heidän tulla kotiin iltaisin kymmeneltä. Ella ja Jesse pitävät vanhempiaan vanhanaikaisina ja kieltäytyvät tottelemasta. Syyllistyvätkö he syntiin? Miksi?
 3. Jukka on sairastunut, ja lääkäri määrää hänelle lääkettä otettavaksi kolme kertaa päivässä. Onko Jukan velvollisuus normaalioloissa ottaa lääke? Miksi?
 4. Jos Musti jää auton alle ja loukkaantuu vakavasti, poliisi tulee tarvittaessa paikalle ja lopettaa koiran. Jos sinä jäät auton alle ja loukkaannut kuolettavasti, onko lääkärillä oikeus lopettaa sinun kärsimyksesi helpolla kuolemalla (eutanasialla)?
 5. Petteri katselee usein kännykästään siveettömiä kuvia, eikä pelkästään itse, vaan näyttää niitä muillekin. Mitä syntejä Petteri tekee?
 6. Selitä muutamalla lauseella kolmea hartauden harjoituksen tapaa, jotka auttavat säilyttämään ja harjoittamaan siveyden hyvettä.
 7. Jaakko, rikas nuori mies, vierailee vain harvoin leskeksi jääneen äitinsä luona. Äiti asuu köyhällä alueella ja tulee hädin tuskin toimeen. Onko Jaakolla jotain velvollisuuksia äitiään kohtaan, ja jos on, niin mitä?

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close